< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Tīrumi” Jūrkalnē

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Tīrumi”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98500020373, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98500020373, platība 1,1807 ha.
Izsoles sākumcena 5900 eiro, nodrošinājums 590 eiro, izsoles solis 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 17. decembrī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. novembra plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. decembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 590 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Jūrkalnes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam: tālr. 26384455; e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI