< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Projekti dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai

Ventspils novada pašvaldība sagatavojusi iesniegšanai divus projektus “Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” izsludinātajā konkursā, ko finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Pirmais no tiem ir “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā”. Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plāna vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” uzdevumā U.11.4 pozīcijā Nr. 58 paredzēts īstenot projektu “Ceļa Uz–28 “Lejiņas–Pludmale” Užavas pagastā pārbūve/atjaunošana piekrastes pieejamības uzlabošanai”, pašvaldībā ir izstrādāts būvprojekts “Pašvaldības autoceļa Uz–28 “Lejiņas– pludmale” no 2,32 līdz 3,20 km un pašvaldības autoceļa Uz–35 “Lībciems–Vārnas– pludmale” no 0,00 līdz 0,41 km brauktuves pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā”.
Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā. Plānotās kopējās būvdarbu izmaksas ir 136 520,02 eiro ar PVN. Būvuzraudzības izmaksas plānotas 4000 eiro apmērā, bet autoruzraudzība – 605 eiro. Projekta kopējās izmaksas plānotas 141 125,02 eiro, tostarp Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 127 012,52 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums projektā būtu 14 112,50 eiro.

Otrs projekts, ko apņēmusies īstenot Ventspils novada pašvaldība, ir “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā”. Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plāna vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” uzdevumā U.11.4 pozīcijā Nr. 56 paredzēts īstenot projektu “Piebraucamā ceļa, auto stāvlaukuma Centra pludmalē Jūrkalnē pārbūve/atjaunošana piekrastes pieejamības uzlabošanai”, pašvaldībā ir izstrādāti būvprojekti “Pašvaldības autoceļa J-13 “Centra pludmale” izbūve, piekļuves uzlabošana Baltijas jūras pludmalei, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” un “Ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, sanitārā mezgla uzstādīšana dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”.
Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes dabas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un droša piekļuve atpūtas objektiem. Projekta kopējās izmaksas plānotas 248 545,53 eiro, tostarp Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 223 690,98 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums projektā – 24 854,55 eiro.